Starkt stöd för kamerabevakning

Nio av tio ur allmänheten är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Och den uppfattade nyttan med kameror väger tyngre än behovet av att inte bli filmad i en rad olika miljöer. Det visar en färsk opinionsundersökning som genomförts av Kantar-Sifo på uppdrag av forskargruppen Lusax på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

– Det förvånar mig inte. I de två tidigare undersökningarna som vi genomfört var det ganska exakt nio av tio som ställde sig positiva till kamerabevakning på allmän plats. Redan 2006 visade en liknande undersökning ungefär samma resultat, säger Markus Markus Lahtinen som leder arbetet med opinionsundersökningar för Lusax och Ekonomihögskolans räkning.

Ett nytt inslag i årets undersökning är att allmänheten har fått ta ställning till i vilken utsträckning de ser ett motsatsförhållande mellan deras behov av personlig integritet och närvaron av kamerabevakning i en mängd uppräknade miljöer.

– Balansen mellan den personliga integriteten och kamerabevakning har tidigare endast diskuterats i allmänna termer. Årets undersökning ger oss en unikt nyanserad bild där vi nu för första gången har ett underlag att diskutera kamerabevakning och personlig integritet i specifika utpekade miljöer som allmänheten har en vardaglig relation till, som vårdinrättningar och det egna bostadsområdet, säger Markus Lahtinen.

Mot bakgrund av det ökade intresset för personuppgiftshantering i och med dataskyddsreformen GDPR bedömde forskarna det lämpligt att stämma av allmänhetens kännedom om vart de bör vända sig när de önskar framföra klagomål kring kamerabevakning.

– Vi ville veta i vilken utsträckning som samhället har lyckats i sin dialog med allmänheten kring frågor om övervakning. Det visade sig att man inte riktigt lyckats. De vanligaste svaren var att man inte visste eller att man trodde att det är till polisen man ska vända sig. Endast sex procent av deltagarna nämnde Datainspektionen – som bär huvudansvaret för tillsynen av kamerabevakning i samhället. Personligen uppfattar jag att Datainspektionen varit offensiva i att synas i olika kanaler, så i den meningen var resultatet en reality check även för mig, säger Markus Lahtinen som menar att det med andra ord finns fortsatt utrymme för förbättringar i det arbetet.

På Säkerhet den 26 februari diskuterar representanter för Aktuell Säkerhet, Säkerhetsföretagen, Axis Communications, Polisregion Syd och Malmö Stad möjligheter med framtidens kamerabevakning.

Scroll to Top